/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Hulp bij corona

Rotterdamse Fondsen helpen

De Rotterdamse fondsen helpen ten tijde van de coronacrisis door projecten te steunen die passen bij hun doelstelling en hun werkgebied. Denk daarbij aan support voor lokale voedselbanken, laptops voor thuisonderwijs en jeugdzorgopvang, tablets voor ouderen in zorginstellingen en allerlei vormen van extra zorg voor kinderen en ouderen of steun voor mensen die niet bereikt (kunnen) worden door de vele overheidsmaatregelen.

Initiatiefnemers van urgente coronaprojecten kunnen zich richten tot de volgende fondsen:

 • Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam is door stichtingen en verenigingen te benaderen voor aanvragen die met name kwetsbare kinderen betreffen, kinderen die in onveilige situaties zijn, kinderen die extra aandacht, zorg nodig hebben. Voorbeeld van een project dat reeds gehonoreerd is: een aanvraag van de Hefgroep ter financiering van spelmateriaal in de thuissituatie van 4.500 kinderen. Een aanvraag kan op de normale wijze plaatsvinden en bij spoed kan telefonisch contact opgenomen worden met de secretaris.
 • Sint Laurensfonds is door stichtingen en verenigingen te benaderen voor aanvragen voor projecten voor kwetsbare kinderen, jongeren en ouderen. Een overzicht van reeds toegekende projecten vindt u hier. Het aanvraagformulier en overige informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de website.
 • Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam kan Rotterdammers die in acute financiële nood verkeren en waarbij basisvoorzieningen in het geding zijn, helpen met een eenmalige financiële bijdrage. Een aanvraag moet wel altijd door een hulpverlener worden ingediend worden. Het aanvraagformulier vindt u op de website: www.fbnr.nl/aanvragen.
 • Het Elise Mathilde Fonds is voor acute corona-hulpvragen te bereiken op info@elisemathilde.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen en een duidelijke omschrijving van het project met begroting en dekkingsplan is een voorwaarde. Het Elise Mathilde Fonds heeft onder meer een bijdrage geleverd voor de aanschaf van laptops voor thuisonderwijs en tablets voor bewoners van zorginstellingen. Ook een lokale voedselbank heeft een bijdrage gekregen. En via het overkoepelend orgaan DAK zijn inloophuizen ondersteund bij onder meer het bezorgen van maaltijden aan huis.
 • Stichting Bevordering van Volkskracht en de aan haar gelieerde stichtingen is door verenigingen en stichtingen te benaderen voor aanvragen voor initiatieven die kwetsbare Rotterdammers een extra steuntje in de rug kunnen bieden. Informatie voor het indienen van een aanvraag vindt u hier.
 • Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat deze zomer precies vijftig jaar. In het kader van dit jubileum wilde het fonds een grote, extra donatie doen. Dat geld krijgt nu een andere bestemming. ,,Juist tijdens deze coronacrisis kunnen wij als burenfonds onze meerwaarde laten zien,’’ legt voorzitter Wim Groenendijk uit. ,,Bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs en in de culturele sector is er in deze tijden grote behoefte aan ondersteuning.” Aanvragen zijn welkom via e-mail. ,,Aanvragen die ook voordeel opleveren voor kleine ondernemers in de regio, zullen een voorkeur hebben,’’ zegt voorzitter Wim Groenendijk. ,,Alle aanvragen worden binnen een termijn twee weken beoordeeld en, indien passend bevonden, toegekend.’’ Zie ook het persbericht.
 • KNMH Foundation geeft praktische tips voor alle burgerinitiatieven in Nederland om in je eigen buurt, wijk of dorp te helpen. Zie ook Corona helpdesk.
 • Stichting Physico kan in het kader van de coronacrisis benaderd worden voor financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de gezondheid van de Rijnmondse bevolking waarvoor geen reguliere financiering bestaat. Het aanvraagformulier vindt u hier. Aanvragen in het kader van corona zullen wij bij voorrang behandelen.Stichting Physico heeft in het kader van de coronacrisis onder andere financiële ondersteuning verleend aan de Bakkerswerkplaats waar onder andere gezorgd wordt voor het bakken van broden voor de Voedselbank. De Pauluskerk heeft financiële bijdrage ontvangen voor schoonmaak-en preventiemiddelen en de organisatie voor meervoudig gehandicapte kinderen Citykids ontving een bijdrage voor laptops voor ambulante begeleiders en kleurplaten/potloden/thuiswerkpakketten.

  Samen Sterker

  Vele kleine en grote initiatieven zijn inmiddels in gang gezet, maar de opgaven waar we met elkaar voor staan zijn enorm. Dit vraagt om afstemming, coördinatie en vooral samenwerking. Op deze pagina delen fondsen hun initiatieven en acties en laten zij weten: ook wij zijn er nu om ervoor te zorgen dat we samen deze crisis overwinnen.

  Geen Woorden maar Daden

  Enkele voorbeelden van acute projecten die mede dankzij steun van Rotterdamse fondsen binnen enkele dagen aan de gang konden gaan.

  • Laptops voor kinderen en jongeren t.b.v. thuisonderwijs en jeugdzorg
  • Tablets voor ouderen in zorginstellingen
  • Aanvulling van voedseltekorten bij lokale voedselbanken
  • Spelmaterialen voor kinderen
  • Diverse noodhulp aan individuen
  • Maaltijdbezorging voor kwetsbare/eenzame mensen
  • Alternatieve contactmomenten voor eenzame mensen

  Relevante links

  Voor een aantal urgente noden zijn inmiddels (landelijke-) noodfondsen opgezet:

  • www.kleinecoronahulp.nl Dit initiatief van een aantal fondsen ondersteunt kleine buurtinitiatieven op het gebied van bijvoorbeeld eenzaamheid, opvang dak en –thuislozen en voedselvoorziening;
  • www.samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom een speciaal crisisfonds. Om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen.
  • www.netwerkdak.nl landelijk netwerk voor hulp aan ondermeer inloophuizen;
  • www.maex.nl. MAEX biedt fondsen, bedrijven en overheden inzicht in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven en instrumenten om maatschappelijke impact te genereren. Voor maatschappelijke initiatieven biedt MAEX hun impact en behoefte zichtbaar te maken en biedt mogelijkheden om initiatieven te versterken.
  • www.helpdigitaal.nl de plek waar (geld voor) tablets voor ouderen in zorginstellingen wordt ingezameld.

  Andere interessante links: